jaknabydleni.cz   |  Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze


Provozovatel:
JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603
Hlinky 92, Brno 60300


mobil: 603948531
mail: ak@t-p.cz
datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz
www.realitni.info
www.jaknabydleni.cz


2020 © Philippi

:: Stavíme domek

.: Pozemek

Nejprve je nutno uvést, že s účinnosti od 1.1.2014 se stavba postavená na pozemku stává součástí takového pozemku. Tedy nově stavěná stavba již nadále právně není (až na zákonné výjmky) samostatnou nemovitou věcí, ale je součástí pozemku, na kterém se nachází.

Mějte vždy na paměti, že pro umístění stavby nestačí jen běžný pozemek, ale je potřeba, aby se jednalo o pozemek určený k zástavbě, tedy o pozemek stavební.

Nelze totiž stavět na pozemku, jenž je například určen jako zahrada nebo zemědělská půda.

Zda je pozemek určen k zástavbě (tedy jestli se jedná o tzv. stavební parcelu) není v řadě případů možno zjistit přímo z příslušného katastru nemovitostí.

Je tak potřeba se informovat především na místním stavebním úřadě, abyste zjistili určení konkrétního pozemku.

V případě, že by se nejednalo o stavební parcelu, není ještě vše ztraceno.

Na příslušném stavebním úřadě je možno požádat o změnu v užívání pozemku například ze zemědělské půdy na stavební pozemek. Je však vždy třeba počítat i s tím, že stavební úřad takovou změnu nemusí povolit, tudíž není vhodné činit zásadnější stavební přípravy dříve, než by došlo k povolení dané změny.

Ke stavbě je také samozřejmě třeba, aby byl konkrétní stavební pozemek zasíťovaný a byl k němu zajištěn přístup jako pro tyto sítě, tak především pro dopravu a jeho užívání.

Pokud jsou přístupové komunikace a sítě k pozemku již zřízeny, jedná se o nejvýhodnější situaci.

V opačném případě bude třeba tyto zajistit a zřídit, přičemž tato možnost bude posuzována i následně v průběhu stavebního řízení jako jedna z podmínek povolení stavby na pozemku.

Je tedy vhodné pro stavbu vždy zvažovat pozemek, ke kterému existuje pokud možno bezproblémová doprava a komunikace a k němuž se dá zřídit vedení příslušných sítí.

Jinak je možné očekávat komplikace jak při stavebním řízení o stavebním povolení, tak při samotné realizaci stavby.


.: Projekt

Vždy se vyplatí si na vypracování projektu vybrat vhodného a odborně erudovaného projektanta i architekta.

Zároveň je třeba si jasně stanovit priority a vaše požadavky, které má stavba splňovat.

Pamatujte, že vy jste zadavatelé projektu i jeho plátci a máte tedy rozhodující slovo k jeho provedení i obsahu. Nenechte se tedy architekty tlačit do něčeho, co vám nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.

Zároveň si však nechte poradit a berte v úvahu i vaše budoucí možnosti, abyste se například při projektování domu zbytečně prostorově neomezovali nebo prostorem naopak zbytečně neplýtvali.


.: Územní rozhodnutí a stavební povolení

Jedná-li se o stavbu rodinného domku, bude většinou potřeba k její realizaci územní rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stvby a též i následné stavební povolení popřípadě ohlášení stavby, pokud by plánovaná výstavba splňovala podmínky, u nichž stačí pouze takové ohlášení (§103 a násl. zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění).

Vedle projektu a stavebně technické dokumentace bude k takovému řízení potřeba i řada dalších podkladů dle podmínek konkrétní situace.

Vždy je tedy vhodné se nejdříve informovat přímo na příslušném stavebním úřadu za účelem zjištění veškerých formálních požadavků k úspěšnému zahájení a vedení stavebního řízení ve vaší věci.

.: Osoba zhotovitele

Většinou je výhodnější najmout si na zhotovení díla (stavbu domu) jeden subjekt, s nímž budete mít jednu smlouvu, a vám tak bude tato jediná osoba také odpovídat za provedenou práci.

Sám tento subjekt si pak již může řadu jednotlivých prací zajišťovat formou subdodávek.

Pro vás však bude i nadále jediným smluvním a odpovědným partnerem právě tento subjekt a nemusíte se teoreticky zajímat jakým způsobem má zajištěny jednotlivé subdodávky, neboť to je již odpovědnost a práce tohoto subjektu.

Budete-li si ovšem sjednávat provedení vašeho díla prostřednictvím více jednotlivých zhotovitelů a dodavatelů, je potřeba upozornit, že poté vám také bude každý z těchto subjektů za provádění práce odpovídat samostatně. Budete tak muset jednat s více subjekty naráz, přičemž můžete mít mimo jiné problém časově a technicky sladit provádění jejich prací, aby na sebe navzájem navazovali. Navíc pokud některý z těchto subjektů nečekaně vypadne, může ohrozit i provádění práce dalších řemeslníků.

Vždy se také velmi vyplatí zhotovitele pečlivě vybírat a prohlédnout si i jeho předchozí práce či realizace.

Je vhodné dát též na doporučení a osobní zkušenosti jiných osob, pro které takový zhotovitel již prováděl práci.

Naopak nejrůznější doporučení přátel na jejich známé, kteří "prý" provádějí práce, o jejichž realizaci máte zájem, může být často velmi problematické.

Často totiž půjde právě jen o známé nebo dokonce známé známých, u nichž vašim "doporučovatelům" schází osobní zkušenost s kvalitou práce takových osob.

Pokud si takového "známého" jako zhotovitele přeci jen sjednáte, bývá následně velmi obtížné v případě nastalých problémů tyto řešit, neboť není jednoduché být razantní a nekompromisní na někoho, kdo je váš známý nebo dokonce kamarád.

.: Smlouva o dílo

Vždy je nezbytné se zhotovitelem pečlivě sepsat smlouvu o dílo.

Je potřeba jasně a konkrétně specifikovat povinnosti zhotovitele, rozsah díla, jeho vlastnosti a především termíny pro zhotovení díla.

Můžete tak poté jednoduše porovnat následně provedené práce s původně sjednanými podmínkami a zároveň se domáhat svých práv i nároků, které jste si ve smlouvě dojednali.


.: Předmět díla

Jak již bylo uvedeno, je ve smlouvě se zhotovitelem především nezbytné co nejkonkrétněji a nejurčitěji specifikovat předmět díla i veškeré povinnosti zhotovitele, aby v budoucnu nedocházelo k pochybnostem ohledně těchto skutečností.

Je tedy nutné specifikovat dílo jako celek i veškeré jeho části, které mají byt zhotoveny zhotovitelem.

Vždy je tak potřeba přímo ve smlouvě či její příloze definovat položkový rozpočet i jednotlivé etapy díla, z nichž bude patrné o jaké dílo se jedná a co vše a v jakých cenách je zhotovitel povinen k jeho provedení realizovat.

.: Termíny

V každém případě se vždy při sjednávání smlouvy o dílo soustřeďte na lhůty a termíny, ve kterých je zhotovitel povinen dokončit určenou etapu projektu či splnit jinou důležitou povinnost (např. odstranění reklamačních vad).

Ve smlouvě je nezbytné, aby byla každá lhůta zcela jasně a konkrétně stanovena.

Je tedy třeba se vyvarovat neurčitých formulací, které mohou vyvolávat nejistoty ohledně sjednaných termínů.

Typicky bývá zhotovitelem ve smlouvě uvedeno, že termín dokončení díla (nebo některé jeho etapy) je sice určen na konkrétní datum či lhůtu, avšak tento termín se prodlužuje např. o dobu administrativních překážek či prodlení ze strany dozorujících správních orgánů nebo o dobu trvání (blíže neurčených) nevhodných povětrnostních klimatických podmínek.

Tímto způsobem si v případě potřeby může zhotovitel velmi jednoduše účelově obhájit nedodržení sjednaného termínu, neboť se téměř vždy může odkázat např. na nepříznivé přírodní podmínky (přílišnou zimu nebo teplo) nebo nepružnost správních úředníků (aby již zamlčel, že si správní průtahy způsobil například sám nekvalitou či neúplností svých správních žádostí či podkladů).

Zároveň je více než vhodné na porušení každého ze sjednaných termínů navázat na straně zhotovitele sankci za takové porušení (smluvní pokuty).

Pokud by takové sankce k řádnému plnění povinností zhotovitele nebyly sjednány, zůstanete v případě prodlení zhotovitele téměř bez jakýchkoli možností jak jej k řádnému plnění smlouvy přinutit (vyjma zdlouhavého a nákladného soudního sporu) a on sám také nebude jakkoli citelně tlačen k jejich plnění.


.: Cena díla

Vždy je třeba si zcela jasně a určitě sjednat konečnou cenu díla, a to jako cenu neměnnou.

Pokud cenabude určena jako konečná, nemůže následně zhotovitel tuto cenu bez vašeho souhlasu zvýšit.

Většinou bude zhotovitel požadovat uhradit alespoň část ceny předem jako zálohu.

Přesto, pokud to jen trochu půjde, je nutno doporučit navázat placení ceny teprve na řádné dokončení díla a jeho předání. V opačném případě by se mohlo stát, že zhotovitel inkasuje zálohu, avšak k započetí nebo dokončení prací bude velmi obtížné jej přimět.

Ideálním řešením je tedy dohoda, na základě které se například zavážete předem uhradit cenu do úschovy svěřeneckého správce (advokáta, notáře, banky, apod.) nebo ji do takové úschovy prostřednictvím úvěrující banky budete skládat postupně. Svěřenecký správce poté bude povinen tuto cenu vyplatit teprve po dokončení a zkolaudování díla.

Pokud však přeci jen přistoupíte na variantu postupného hrazení ceny již v průběhu výstavby projektu před jeho dokončením, je nezbytné každou jednotlivou splátku navázat na řádné dokončení určité konkrétní etapy díla. Zároveň je vhodné pečlivě kontrolovat průběh realizace výstavby a lhůty k dokončení jednotlivých etap.

Mimo jiné je také nutné vždy u každého placení peněz zhotoviteli, ať již zálohy nebo ceny, mít doklad o zaplacení takové částky. Je přitom lhostejno, zda půjde o doklad o bezhotovostním převodu částky na účet zhotovitele jako úhrady ze smlouvy, nebo o příjmový doklad zhotovitele u hotovostní platby.

Pokud byste neměli doklad o uhrazené platbě, je samozřejmě možné si představit i situaci, kdy zhotovitel (zejména při vzniku vzájemného konfliktu) by po vás mohl vymáhat její opětovné zaplacení a vy byste neměli v ruce žádný důkaz o tom, že jste danou částku již dříve zaplatili.

.: Zádržné

Lze také doporučit, abyste si ve smlouvě sjednali (pokud to bude možné), že určitá část ceny za dílo (většinou ve výši cca 5% z ceny díla) bude proplacena teprve po uplynutí určité doby po dokončení a předání díla, např. po uplynutí reklamační doby nebo její podstatné části.

Z takového zádržného lze poté odečítat (resp. na toto započítávat) vaše případné pohledávky za zhotovitelem (např. z titulu vad nebo náhrady škody), které vám následně po dokončení díla vůči zhotoviteli ještě mohou vzniknout.

.: Záruka

Vždy je také nezbytné si sjednat záruku na provedené stavební práce.

Je však třeba myslet i na záruku za zařizovací či jiné obodobné instalované předměty, neboť na tyto se většinou záruka na stavebí práce nevztahuje.


.: Ukončení smlouvy

Jako objednatel byste si také měli ve smlouvě vymínit možnost odstoupit od smlouvy v případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se plněním kteréhokoli podstatného termínu určeného smlouvou (zejména dokončení určené etapy nebo díla jako celku) nebo závažně či opakovaně poruší některou svoji sjednanou povinnost.

V opačném případě by pro vás mohlo být obtížné ukončit vzájemný smluvní vztah se zhotovitelem, pokud by se následně ukázalo, že tento neplní řádně své povinnosti nebo tyto realizuje v rozporu se smlouvou.

💡 Vždy se poraďte s právníkem

Pořízení či změna bydlení je ve většině případů poměrně složitou a právně nikoli zcela jednoduchou záležitostí.

I proto doporučujeme vždy konzultovat veškeré kroky spojené se získáním nebo změnou bydlení s právníkem, který je v rámci jednání a při přípravě nezbytných právních dokumentů schopen s odbornou péči chránit vaše zájmy a na základě svých zkušeností účinně reagovat na konkrétní specifika vašeho případu.

Takovou konzultací si můžete v řadě případů ušetřit nejen mnoho starostí a bezesných nocí, ale především tak můžete ochránit vaše peníze, o které je při neodborné realizaci podobných transakcí velmi jednoduché přijít.

JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datovka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.realitni.info | www.jaknabydleni.cz
2020 © Philippi