jaknabydleni.cz   |  Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze


Provozovatel:
JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603
Hlinky 92, Brno 60300


mobil: 603948531
mail: ak@t-p.cz
datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz
www.realitni.info
www.jaknabydleni.cz


2020 © Philippi

:: Nájem k bydlení

Nájem bytu je tzv. chráněným právním vztahem, tedy vztahem, kterému právo přiznává poněkud vyšší ochranu než některým jiným soukromoprávním vztahům. A to zejména tím, že nájemci poskytuje vůči pronajímateli ochranu a zajištění, která není možno smluvně vyloučit.

.: Právní podstata nájmu bytu

S účinností od 1.1.2014 také ze zákona nově vyplývá, že "zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům", pak se i v případě domu na takový nájemní vtah použijí zákonná ustanovení o nájmu bytu.

Pokud tedy budeme nadále hovořit o nájmu bytu, rozumí se tím i nájem domu, který byl přenechán nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti.

Řadu jiných právních vztahů je možné rozsáhle smluvně modifikovat a práva i povinnosti účastníků tak sjednat dle vůle smluvních stran.

U nájmu bytu však řadu práv a povinností stanoví přímo zákon tak, že se od takové právní úpravy není možné na základě smluvního ujednání účastníků odchýlit a tato úprava je tedy tzv. kogentní.

K obecnému popisu nájemního vztahu lze obdobně odkázat i na jeho specifikaci uvedenou v sekci Formy bydlení.

V následujícím textu se tedy zaměřme alespoň na některé z důležitých momentů, které je při sjednávání nájmu vhodné či dokonce nutné brát v potaz.


.: Stav bytu

V případě pořizování nájmu bytu je vhodné se nejdříve zaměřit i na stav takového bytu a pečlivě si jej prověřit.

Lze doporučit počáteční stav vždy i zdokumentovat, ať již písemně se slovním popisem případných vad či stávajících opotřebení, nebo i za pomocí fotografií. Takové zdokumentování je následně vhodné podepsat oběma účastníky a uvést datum, kdy bylo pořízeno.

Můžete se tak vyhnout budoucím sporům o to, které vady či opotřebení byly způsobeny vaším užíváním.


.: Platnost nájemní smlouvy

Kromě obecných náležitostí právního úkonů musí mít nájemní smlouva k bytu vždy písemnou formu, i když zákon též uvádí, že v případě absenci písemné formy nemá pronajímatel právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.

Lze také velmi důrazně doporučit, aby nájemní smlouva obsahovala alespoň označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši.

Bez těchto náležitostí by hrozilo, že by nájemní smlouva mohla být považována za neurčitou a tedy i za tzv. zdánlivou (nevzniklou)

I přesto je však možno dodat, že užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou.


.: "Kauce" k zajištění nájemného a úhrady za služby

Pronajimatel je oprávněn požadovat, abyste jako penežitou jistotu (tzv. kauci) k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu složili pronajimateli částku odpovídající nejvýše šestinásobku měsíčního nájemného.

Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží.

Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.


.: Osoby spolužijící

Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli.

Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli. Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost a může to tedy být i výpovědním důvodem ze strany pronajímatele.

Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti.

To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné.

Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma.

Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu.


.: Úpravy a údržba pronajatého bytu

Jakékoli stavební úpravy a jiné podstatné změny je nájemce oprávněn provádět pouze se souhlasem pronajímatele.

Pokud tedy již při uzavírání nájemní smlouvy víte o stavebních úpravách, které máte zájem v pronajatém bytě realizovat, je vhodné v nájemní smlouvě přímo specifikovat takové zamýšlené úpravy s tím, že pronajimatel rovnou s jejich provedením svým podpisem nájemní smlouvy vysloví souhlas.

Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

Rozsah takové povinnosti nájemce a zejména výčet drobných oprav je specifikován v nařízení vlády č. 308/2015 Sb..


.: Sleva na nájemném

I když by takové právo nebylo výslovně uvedeno v nájemní smlouvě, může nájemce žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného, neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu bytu či domu (za které odpovídá) bez zbytečného odkladu a řádně, ledaže poškození nebo vada nejsou podstatné.

Neoznámí-li nájemce pronajímateli poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu poté, co je měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na náhradu nákladů. Odstraní-li poškození nebo vadu sám, nemá právo ani na slevu z nájemného.


.: Nájemné a úhrada za služby

Vždy je potřeba zcela konkrétně určit jak výši nájemného, tak i způsob jeho placení.

Zároveň pokud nájemce bude hradit i další služby spojené s nájmem (vodné, stočné, el. energie, apod.), je potřeba odděleně od nájemného určit i jejich výši a způsob úhrady.

K placení nájemného i služeb je zároveň vhodné doporučit jejich úhradu prostřednictvím převodu z vašeho účtu. Máte tak vždy jasnou evidenci o tom, že jste daný nájem či služby uhradili.

Pokud byste platili nájem či služby tzv. z ruky do ruky pronajimateli, je třeba si vždy nechat pronajímatelem také potvrdit předání těchto peněz.

V opačném případě (a zejména při jakémkoli konfliktu s pronajímatelem) byste se mohli ocitnout v situaci, kdy by po vás pronajímatel i následně zpětně mohl vyžadovat úhradu nájemného či služeb, které jste sice zaplatili, ale k prokázání takové platby nebudete mít žádný důkaz či doklad.

Jestliže nájemce nezaplatí nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši za dobu alespoň tří měsíců, je takové jednání považováno za zvlášť závažné porušení povinností nájemce, přičemž pronajímatel může z takového důvodu (po předchozí výzvě nájemci, aby v přiměřené době odstranil závadný stav) vypovědět nájemní smlouvu i bez výpovědní doby.

.: Doba nájmu

Nájem může být sjednán na dobu určitou i neurčitou.

Uplynutím sjednané doby určité nájem zaniká.

Nájem na dobu neurčitou naopak trvá dokud nedojde k zániku nájemní smlouvy (typicky její výpovědí).

Jak ovšem v případě nájmu na dobu určitou, tak i tehdy, byl-li nájem sjednán na dobu neurčitou, je možno jej oboustranně ukončit výpovědí.


.: Výpověď ze strany nájemce

Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval Nájem na dobu neurčitou může nájemce vypovědět kdykoli..

.: Výpověď ze strany pronajímatele

Pronajímatel muže dát nájemci výpověď pouze v zákonem stanovených případech. Jakákoli jiná ujednání v nájemní smlouvě ohledně výpovědi ze strany pronajímatele (např. jiné než zákonné důvody k výpovědi nebo kratší výpovědní doba) jsou absolutně neplatná a namísto nich se vždy použije zákonná úprava občanského zákoníku.

Typicky je tedy neplatné například ustanovení, že pronajímatel je oprávněn kdykoli i bez udání důvodu vypovědět nájemní smlouvu s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce.


.: Výpověď ze strany pronajímatele s výpovědní dobou

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,

  • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
  • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
  • má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
  • je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že

  • má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
  • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

.: Výpověď ze strany pronajímatele bez výpovědní doby

Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.


.: Přezkoumání výpovědi soudem

Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.


.: Náhradní ubytování

Od 1.1.2014 již nadále nemá nájemce nárok na náhradni ubytování.

V případě zániku nájmu tedy nadále není pronajímatel povinen zajišťovat nájemci náhradní ubytování a je oprávně trvat na vystěhování nájemce bez dalšího.

💡 Vždy se poraďte s právníkem

Pořízení či změna bydlení je ve většině případů poměrně složitou a právně nikoli zcela jednoduchou záležitostí.

I proto doporučujeme vždy konzultovat veškeré kroky spojené se získáním nebo změnou bydlení s právníkem, který je v rámci jednání a při přípravě nezbytných právních dokumentů schopen s odbornou péči chránit vaše zájmy a na základě svých zkušeností účinně reagovat na konkrétní specifika vašeho případu.

Takovou konzultací si můžete v řadě případů ušetřit nejen mnoho starostí a bezesných nocí, ale především tak můžete ochránit vaše peníze, o které je při neodborné realizaci podobných transakcí velmi jednoduché přijít.

JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datovka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.realitni.info | www.jaknabydleni.cz
2020 © Philippi