hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Nájem bytu

Nájem bytu je ze zákona považován za tzv. chráněný vztah.

Podstatou tohoto označení je skutečnost, že v řadě případů jsou práva nájemce široce upravena přímo zákonem, aby nedocházelo ke zneužívání postavení pronajímatele, který je jinak v daném vztahu často ve výhodnější pozici.

.: Specifika nájmu bytu

Práva a povinnosti nájemce i pronajímatele jsou ve většině tzv. kogentně upraveny zákonem, což znamená, že se od takové zákonné úpravy nelze (zejména v neprospěch nájemce) odchýlit prostřednictvím odlišného smluvního ujednání.

Nájemce se stává pouze uživatelem pronajatého bytu, z čehož plyne, že je oprávněn tento užívat, avšak nemá právo s bytem jinak významně disponovat (tento prodat, zastavit, apod.).

Podnajmout byt jiné třetí osobě, jestliže v něm nájemce sám trvale nebydlí, je nájemce oprávněn pouze po písemném souhlasu vlastníka (pronajímatele). V opačném případě je možno takové jednání považovat za hrubé porušení povnnosti nájemce, pro které je možno nájemci udělit výpověď.

I stavební úpravy či rekonstrukce podléhají souhlasu pronajímatele.

Porušení povinností nájemce tak může být v řadě případů sankcionováno možností výpovědi ze strany pronajímatele.

Základní povinností nájemce je pak povinnost hradit sjednané nájemné a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

Nájemce má na druhé straně vůči pronajímateli nárok na zajištění nerušeného užívání pronajatého bytu.

Pronajímatel je tak povinen udržovat byt v řádném stavu s výjimkou drobných oprav či úprav, za jejichž provedení odpovídá nájemce.


:: Stručné shrnutí:

.: Výhody nájmu bytu:

  • možnost nájem sjednaný na dobu neurčitou ukončit ze strany nájemce bez udání důvodu výpovědí se zákonnou (tříměsíční) výpovědní dobou; u nájmu na dobu určitou pouze tehdy, změní-li se okolnosti, z nichž srany při vzniku smlouvy zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumě požadovat, aby v nájmu pokračoval.
  • pronajímatel může nájem ukončit výpovědí pouze v zákonem přesně a taxativně vymezených případech.

.: Nevýhody nájmu bytu:

  • riziko výpovědi ze strany pronajímatele (při splnění některého zákonného důvodu), a to i v případě nájmu sjednaného na dobu určitou,
  • nutnost platit nájemné,
  • s bytem nelze volně disponovat, tedy jej např. použít jako zástavu,
  • stavební úpravy či rekonstrukce bytu je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele,
  • byt lze podnajmout jen na základě písemného souhlasu pronajímatele.

Více o obsahu nájemního vztahu v kapitole Nájem (sekce Nájmy).