jaknabydleni.cz   |  Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze


Provozovatel:
JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603
Hlinky 92, Brno 60300


mobil: 603948531
mail: ak@t-p.cz
datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz
www.realitni.info
www.jaknabydleni.cz


2020 © Philippi

:: Nájem bytu

Nájem bytu je díky zvýšené právní ochraně někdy označován za tzv. chráněný vztah.

Podstatou tohoto označení je skutečnost, že v řadě případů jsou práva nájemce široce upravena přímo zákonem, aby nedocházelo ke zneužívání postavení pronajímatele, který je jinak v daném vztahu často ve výhodnější pozici.


.: Specifika nájmu bytu

Nejprve je třeba uvést, že zákonná úprava týkající se nájmu bytu se plně použije i na situace, kdy je pro účely bydlení pronajat dům, nikoli pouze byt. V takovém případě se tedy na takový nájem domu pro účely bydlení hledí, jako na nájem bytu, resp. takový vztah je chráněn stejně jako nájem bytu.

Práva a povinnosti nájemce i pronajímatele jsou ve většině tzv. kogentně upraveny zákonem, což znamená, že se od takové zákonné úpravy nelze (zejména v neprospěch nájemce) odchýlit prostřednictvím odlišného smluvního ujednání.

Nájemce se stává pouze uživatelem pronajatého bytu, z čehož plyne, že je oprávněn tento užívat, avšak nemá právo s bytem jinak významně disponovat (tento prodat, zastavit, apod.).

Podnajmout byt jiné třetí osobě, jestliže v něm nájemce sám trvale nebydlí, je nájemce oprávněn pouze po písemném souhlasu vlastníka (pronajímatele). V opačném případě je možno takové jednání považovat za hrubé porušení povnnosti nájemce, pro které je možno nájemci udělit výpověď.

I stavební úpravy či rekonstrukce podléhají souhlasu pronajímatele.

Porušení povinností nájemce tak může být v řadě případů sankcionováno možností výpovědi ze strany pronajímatele.

Základní povinností nájemce je pak povinnost hradit sjednané nájemné a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

Nájemce má na druhé straně vůči pronajímateli nárok na zajištění nerušeného užívání pronajatého bytu.

Pronajímatel je tak povinen udržovat byt v řádném stavu s výjimkou drobných oprav či úprav, za jejichž provedení odpovídá nájemce.


:: Stručné shrnutí:

.: Výhody nájmu bytu:

  • možnost nájem sjednaný na dobu neurčitou ukončit ze strany nájemce bez udání důvodu výpovědí se zákonnou (tříměsíční) výpovědní dobou; u nájmu na dobu určitou pouze tehdy, změní-li se okolnosti, z nichž srany při vzniku smlouvy zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumě požadovat, aby v nájmu pokračoval.
  • pronajímatel může nájem ukončit výpovědí pouze v zákonem přesně a taxativně vymezených případech.

.: Nevýhody nájmu bytu:

  • riziko výpovědi ze strany pronajímatele (při splnění některého zákonného důvodu), a to i v případě nájmu sjednaného na dobu určitou,
  • nutnost platit nájemné,
  • s bytem nelze volně disponovat, tedy jej např. použít jako zástavu,
  • stavební úpravy či rekonstrukce bytu je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele,
  • byt lze podnajmout jen na základě písemného souhlasu pronajímatele.

Více o obsahu nájemního vztahu v kapitole Nájem.

💡 Vždy se poraďte s právníkem

Pořízení či změna bydlení je ve většině případů poměrně složitou a právně nikoli zcela jednoduchou záležitostí.

I proto doporučujeme vždy konzultovat veškeré kroky spojené se získáním nebo změnou bydlení s právníkem, který je v rámci jednání a při přípravě nezbytných právních dokumentů schopen s odbornou péči chránit vaše zájmy a na základě svých zkušeností účinně reagovat na konkrétní specifika vašeho případu.

Takovou konzultací si můžete v řadě případů ušetřit nejen mnoho starostí a bezesných nocí, ale především tak můžete ochránit vaše peníze, o které je při neodborné realizaci podobných transakcí velmi jednoduché přijít.

JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datovka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.realitni.info | www.jaknabydleni.cz
2020 © Philippi