jaknabydleni.cz   |  Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze


Provozovatel:
JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603
Hlinky 92, Brno 60300


mobil: 603948531
mail: ak@t-p.cz
datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz
www.realitni.info
www.jaknabydleni.cz


2020 © Philippi

:: Družstevní bydlení

Každý zájemce o družstevní bydlení by si měl být vždy nejdříve vědom základní a právně specifické podstaty takového bydlení.

.: Podstata družstevního bydlení

Touto základní právní odlišností je skutečnost, že při koupi družstevního bydlení si zájemce nekupuje samotný družstevní byt, ale kupuje pouze tzv. družstevní podíl, tj. členství v družstvu.

Družstevní byt je totiž ve vlastnictví družstva (proto také označení "družstevní" byt) a příslušnému družstevníkovi vzniká k danému bytu pouze právo nájmu.

Družstevník tedy není vlastníkem bytu, ale pouze jeho nájemcem.

Družstevník tak nemůže byt prodat ani s ním jinak volně nakládat. Družstevník je případně pouze oprávněn na jiného převést svůj družstevní podíl v družstvu, s nímž je spojeno právo k nájmu takového bytu.

I z těchto důvodů bývá také nabídka družstevního bydlení v některých případech cenově nižší oproti nabídce bydlení v osobním vlastnictví.

V případě družstevního bydlení je tedy předmětem převodu výhradně družstevní podíl v družstvu.

Nabyvatel si tedy od převodce (stávajícího družstevníka) nekupuje družstevní byt, ale pouze své členství v družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu konkrétního družstevního bytu, jenž je ve vlastnictví družstva.

Zde je potřeba také důrazně upozornit na skutečnost, že ze zákona dochází při převodu družstevního podílu automaticky k převodu nejen nájmu konkrétního družstevního bytu, ale i všech práv a povinností s tím spojených, včetně dluhů převodce vůči družstvu.

I proto je třeba doporučit, aby se zájemce o koupi družstevního podílu vždy také předem zajímal, zda a případně jaké existují dluhy převoduce vůči družstvu, a aby v případě jejich existence byla taková situace dostatečně právně ošetřena nejpozději ve smlouvě o převodu družstevního podílu. V opačném případě je potřeba upozornit, že takové nevypořádáné dluhy přejdou na nabyvatele družstevního podílu.

.: Některá specifika družstevního bydlení

S ohledem na výše uvedené je možno srovnat, že narozdíl od bytu v osobním vlastnictví, kdy se stáváme skutečnými vlastníky bytu, se v případě družstevního bydlení stáváme pouze členy družstva a nájemci příslušného družstevního bytu.

Velmi zjednodušeně je též možno osobní i družstevní vlastnictví porovnat tak, že u osobního vlastnictví si kupujeme byt, avšak u družstevního bydlení si "kupujeme" právo nájmu bytu.

V případě koupě družstevního podílu se však družstevník (narozdíl od běžného nájmu) především stává členem družstva, tudíž má i vliv (byť často možná menšinový) na rozhodování a fungování družstva a tedy i na správu družstevního bytu, který daný družstevník užívá.

Zde je pak též vhodné uvést, že v případě nájmu družstevního bytu členem družtva se na takový nájemní vztah nepoužijí obecná ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu.

Pokud se družstvo rozhodne (resp. jeho členská schůze) na prodeji bytů, má nájemce (družstevník) ze zákona výhradní právo na odkoupení "svého" bytu.

V řadě případů pak bývá také následně z rozhodnutí družstva a po uhrazení závazků daného člena vůči družstvu realizován odprodej jednotlivých družstevních bytů do vlastnictví jejich nájemců-členů družstva, a to i téměř či zcela bezplatně.

U družstevního bytu může být problematická i jeho stavební úprava či rekonstrukce, neboť k této musí dát vždy souhlas družstvo jako skutečný vlastník daného bytu.

Ze stejného důvodu není družstevník oprávněn bez dalšího pronajmout družstevní byt, neboť družstevník je z titulu svého členství v družstvu pouze nájemcem daného bytu.

Družstevník tak může k danému bytu zřídit nanejvýše podnájemní smlouvu, ke které navíc musí být udělen písemný souhlas družstva jakožto vlastníka. Bez takového souhlasu je případná podnájemní smlouva absolutně neplatná.

Z výše uvedeného je patrné, že družstevní bydlení v sobě nese oproti bytům v osobním vlastnictví některá omezení, která v mnoha případech snižují možnost dispozice s takovým bydlením.


.: Financování koupě družstevního podílu

Tím, že v případě družstevního bydlení není skutečným předmětem převodu vlastnictví bytu, ale pouze družstevní podíl, není většinou ani možné a nebo zcela jednoduché použít na uhrazení ceny za převod družstevního podílu klasický hypoteční úvěr. K takovému předmětu převodu (tedy k družstevnímu podílu) totiž není možno zřídit zástavu dle podmínek hypotečních bank.

Řada hypotečních bank i stavebních spořitelen však již nyní poskytuje úvěry i na koupi družstevních podílů, avšak tyto úvěry je většinou nutno zajišťovat zástavou na jiné nemovitosti, ručením nebo je (zejména v případě tzv. předhypotečních úvěrů) potřeba splnit některé další specifické podmínky. Vždy je tedy vhodné se dostatečně dobře u poskytovatelů úvěru informovat, zda a za jakých podmínek jsou ochotni poskytnout na koupi družstevního podílu úvěr


.: Na co se zaměřit při zvažování pořízení družstevního bydlení

Při pořízení družstevního bydlení je tedy vhodné dostatečně zohledňovat veškerá specifika takového bydlení, která mohou výrazně ovlivňovat jak kupní cenu, tak i kvalitu daného bydlení.

Vždy lze také doporučit, aby zájemce při zvažování koupě bral v potaz i další faktory, které mohou mít vliv na výslednou kvalitu a využitelnost takového bydlení.

Jedná se především o následující předpoklady, které je vhodné zvážit:

 • kvalita a vybavenost družstevního bytu (provedené rekonstrukce, nové jádro, apod.),
 • umístění bytu v domě (např. vysoké patro bez výtahu),
 • orientace bytu na světové strany a výhled,
 • stáří domu, v němž se byt nachází, a provedené rekonstrukce na daném domě,
 • sociální vybavenost v okolí (obchody, školy, úřady, kultura, apod.),
 • dopravní dostupnost,
 • možnost parkování,
 • kvalita okolního prostředí (zeleň, klid nebo naopak hlučnost, apod.),
 • riziko nežádoucího stavebního rozvoje v blízkém okolí (např. plánovaná stavba obchodního střediska nebo dopravního obchvatu před vašimi okny, apod.).

:: Stručné shrnutí:

.: Výhody družstevního bydlení:

 • nižší pořizovací cena družstevního podílu v družstvu,
 • rychlejší a méně právně formalizovaný právní vztah při nabývaní družstevních práv (postačí smlouva o převodu a není tedy nutný vklad do katastru nemovitostí),
 • možnost bezplatného nabytí družstevního bytu po rozhodnutí družstva o takovém bezplatném převodu bytu.

.: Nevýhody družstevního bydlení:

 • nestáváme se vlastníky, ale pouze nájemci bytu,
 • nutnost platit nájemné,
 • omezená možnost využití hypotečních úvěrů při nabývání družstevního podílu v družstvu,
 • s družstevním bytem nelze volně disponovat, tedy jej např. samostatně prodat či použít jako zástavu,
 • podstatnější stavební úpravy či rekonstrukce bytu je možno realizovat pouze se souhlasem družstva,
 • družstevní byt lze podnajmou jen na základě písemného souhlasu družstva.
 • při převodu družstevního podílu přecházejí na nabyvatele automaticky i dluhy převodce vůči družstvu.

💡 Vždy se poraďte s právníkem

Pořízení či změna bydlení je ve většině případů poměrně složitou a právně nikoli zcela jednoduchou záležitostí.

I proto doporučujeme vždy konzultovat veškeré kroky spojené se získáním nebo změnou bydlení s právníkem, který je v rámci jednání a při přípravě nezbytných právních dokumentů schopen s odbornou péči chránit vaše zájmy a na základě svých zkušeností účinně reagovat na konkrétní specifika vašeho případu.

Takovou konzultací si můžete v řadě případů ušetřit nejen mnoho starostí a bezesných nocí, ale především tak můžete ochránit vaše peníze, o které je při neodborné realizaci podobných transakcí velmi jednoduché přijít.

JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datovka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.realitni.info | www.jaknabydleni.cz
2020 © Philippi